top of page

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kyoki. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kyoki: www.kyoki-kids.com onder "Algemene Voowaarden".  

Aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Kyoki zijn aanvaard. Aan deze overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding en/of plaatsen van een bestelling geeft aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 

2. LEVERING

 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mocht een artikel tijdelijk niet op voorraad zijn, dan wordt u hiervan binnen 3 werkdagen op de hoogte gesteld.

 

2.2 Kyoki streeft er naar om de geplaatste bestelling binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van betaling te bezorgen binnen Nederland. Mochten zich onvoorziene situaties voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk te bezorging aangeboden. Kyoki zal u hiervan op de hoogte houden per e-mail. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kyoki bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

2.3 Kyoki betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Kyoki worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

3. PRIJZEN

 

3.1 Alle prijzen op onze website zijn in euro's en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Kyoki bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.


4. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT

 

4.1 Kyoki doet er alles aan om u een goed product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling dan kunt u de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kyoki heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

4.2 De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires/labeling en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kyoki er zorg voor dat binnen 21 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de rekening van de consument komen.  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

4.3 Besluit de afnemer een deel van de artikelen af te nemen en een deel terug te zenden, dan zijn de totale verzendkosten voor de afnemer. Indien de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen is voor eigen verzendkosten.

 

5. GEGEVENSBEHEER

 

5.1 Kyoki respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Kyoki houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

5.2 Kyoki maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. GARANTIE

 

6.1 Kyoki garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

6.2 De garantietermijn van Kyoki komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.  Kyoki is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kyoki) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Kyoki. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Kyoki schriftelijk worden gemeld.

 

6.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

6.5 Indien klachten van de afnemer door Kyoki gegrond worden bevonden, zal  Kyoki naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kyoki en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Kyoki) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kyoki gedekte bedrag.

Iedere aansprakelijkheid van Kyoki voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

6.6 Kyoki is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

6.7 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Kyoki in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kyoki en/of gebruiksaanwijzing/wasvoorschriften op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. AANBIEDINGEN

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kyoki zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kyoki slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

7.4 Aanbiedingen van Kyoki gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

7.5 Kyoki  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. OVEREENKOMST

 

8.1 Een overeenkomst tussen Kyoki en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Kyoki op haalbaarheid is beoordeeld.

 

8.2 Kyoki behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

 

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kyoki gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. OVERMACHT

 

10.1 Kyoki is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kyoki  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

10.3 Kyoki behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kyoki gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

10.4 Indien Kyoki bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Kyoki, van het personeel en de producten van Kyoki voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Kyoki is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

11.2 Kyoki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Kyoki. De aansprakelijkheid van Kyoki is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

 

11.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kyoki, dan wel tussen Kyoki en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kyoki, is Kyoki niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kyoki.

 

13. KLACHTENREGELING

 

13.2 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

13.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 

13.4 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

13.5 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

14. GESCHILLEN

 

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

privacy policy

Privacy Beleid

Algemeen

Door gebruik te maken van de website www.kyoki-kids.com accepteert u het privacy beleid.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Kyoki zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Er wordt vertrouwelijk en met zorg omgegaan met alle gegevens die verzameld worden. Desondanks aanvaardt Kyoki op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n).

 

Bestellingen

Als u een bestelling plaatst laat u een adres achter zodat de verzending kan plaatsvinden. Ook uw e-mailadres, indien van toepassing bankgegevens en indien van toepassing telefoonnummer kunnen worden achtergelaten en zodoende in ons bezit zijn. Deze worden bewaard op de beveiligde servers van WIX. Ook worden uw adresgegevens gedeeld met de partij waarmee Kyoki uw bestelling verzend. Als u gebruik maakt van IDeal tijdens het afrekenen worden uw bankgegevens gedeeld met de online betaalpartner. Bovenstaande gegevens ( NAW, bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer ) worden zeven jaar bewaard, i.v.m. de fiscale bewaarplicht, zij worden verder nergens anders voor gebruikt behalve voor administratieve afwikkeling.

 

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Deze website maakt daar gebruik van. De cookies op deze website geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De meeste browsers accepteren cookies automatisch maar u kunt dat veranderen zodat u zelf kan aangeven waar en wanneer je een cookie accepteert of weigert. Het kan dan wel zo zijn dat bepaalde functies van de website niet goed werken als je de cookies niet accepteert. Cookies registreren geen persoonlijke gegevens, of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.

 

Google Analytics

Om te kunnen zien hoe Kyoki haar website wordt gebruikt door haar bezoekers en klanten is Google analytics ( een cookie)  gekoppeld aan deze website. De gegevens die hiermee verkregen worden worden alleen gebruikt om de website en de bezoekerservaring te verbeteren.

 

Nieuwsbrief

Als u zich  inschrijft voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres opgeslagen voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zullen we u  vervolgens maximaal 2x per maand sturen. In de nieuwsbrief staan bijv. nieuwe producten die zijn toegevoegd aan de webshop, leuke acties en kortingen.

Uw e-mailadres wordt op een veilige plek bewaard tot 5 jaar na inschrijving. Het e-mailadres wat je opgeeft bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van Kyoki zal voor geen enkel ander doeleind gebruikt worden dan voor de nieuwsbrief. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan ten alle tijden. Onderaan de nieuwsbrief vindt u een link om zich af te melden. Als u zich uitschrijft wordt uw email adres verwijderd van de lijst en zal het niet meer opgeslagen zijn.

 

Social Media

Op deze website staan een aantal social media buttons. Wanneer u hierop klikt worden uw gegevens verzameld door de deze diensten.

 

Verstrekken van gegevens

Uw gegevens worden op geen enkele manier verkocht aan anderen of gebruikt door anderen. Met hierbij de uitzondering van de applicatie google analytics en partijen die hierboven genoemd zijn.

 

Wijzigingen en rechten

Als er iets aan de webwinkel wijzigt kan het zijn dat het privacy statement wordt aangepast.  

Het is uw recht om te vragen welke gegevens wij van u hebben. U heeft het recht om:

  • uitleg te krijgen over wat we met uw gegevens doen en welke gegevens we van u hebben;

  • uw gegevens te wijzigen en of te corrigeren;

  • Bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;

  • De toestemming in te trekken die u bij de overeenkomst ( het plaatsen van een bestelling ) heeft gegeven;

  • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ( <-- toezichthouder ).

 

Kyoki stelt uw vertrouwen zeer op prijs en zal uiterst zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Kyoki kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website.

bottom of page